Biznes i finanse

HERKULES SA (7/2022) Zawarcie przez Spółkę umowy leasingu

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawartą w dniu 19 stycznia 2022 roku z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (dalej „INGL”) umowę leasingu której przedmiotem jest żuraw kołowy z wysięgnikiem kratowym Liebherr LG 1750.

Cena nabycia przedmiotu leasingu wynosi 6.190.000,00 EUR (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 euro).

Przewidywany termin finalizacji umowy i odbioru przedmiotu leasingu to kwiecień/maj 2022 r. Okres Umowy ustalono na 96 miesięcy.

Zabezpieczenie Umowy stanowią: i) dwa weksle in blanco z wystawienia Spółki z poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie, II) zastaw rejestrowy ustanowiony na 11 żurawiach wieżowych stanowiących składniki majątkowe Spółki oraz III) cesja praw z umowy ubezpieczenia dotyczącej przedmiotu zastawu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedstawiona wyżej inwestycja maszynowa jest reakcją Spółki na popyt zgłaszany przez sektor budowlany, przemysłowy, a zwłaszcza obserwowany intensywny wzrost liczby projektów w sektorze energetyki wiatrowej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM