Biznes i finanse

PGNIG SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Jednostkowy raport roczny za 2021 rok: 24 marca 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok: 24 marca 2022 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok: 24 marca 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku: 19 maja 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku: 18 sierpnia 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku: 17 listopada 2022 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa PGNiG i skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym PGNiG nie będzie przekazywało odrębnych kwartalnych informacji finansowych PGNiG oraz odrębnego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia PGNiG nie będzie publikowało skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM