Biznes i finanse

ATM GRUPA SA (7/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej „Emitent”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.

– za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

W związku z § 62 oraz § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) Emitent informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2022 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Emitent informuje ponadto, że działając na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM