Biznes i finanse

GTC SA (10/2022) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r., otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2022/010, w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją (oświadczeniem) KDPW z dnia 17 stycznia 2022 r. nr 49/2022 w dniu 26 stycznia 2022 r. w KDPW nastąpi rejestracja 88.700.000 (słownie: osiemdziesięciu ośmiu milionów siedmiuset tysięcy) akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLGTC0000037.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (ze zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM