Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (10/2022) Wywołanie skutków prawnych przez umowę rozporządzającą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą przez SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. (spółkę zależną Synektik S.A.) z Intuitive Surgical s.r.o. 20 stycznia 2022 r.

Zarząd Synektik S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 34/2021 i 35/2021 z 21 grudnia 2021 r., raportu bieżącego ESPI 4/2022 z 20 stycznia 2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI 5/2022 z 28 stycznia 2022 r. informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r. umowa rozporządzająca z 20 stycznia 2022 r., zawarta pomiędzy SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze („Nabywca”) a Intuitive Surgical s.r.o. z siedzibą w Pradze, wywołała skutki prawne w konsekwencji publikacji informacji o złożeniu dokumentów, stanowiących dowód czynności rozporządzających, w czeskim rejestrze aktów. O zawarciu wymienionej umowy rozporządzającej przez Nabywcę, w którym Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI 4/2022 z 20 stycznia 2022 r.

20 stycznia 2022 r. Nabywca zawarł z Intuitive Surgical Srl z siedzibą Aubonne (Szwajcaria) i Intuitive Surgical s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) umowy rozporządzające sprzedaży dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstw (dalej odpowiednio „Umowy Rozporządzające” i „Zbywcy”), przenoszące na Nabywcę zorganizowane części ich przedsiębiorstw, przeznaczone do prowadzenia działalności na terenie Czech i Słowacji w zakresie sprzedaży i serwisu chirurgicznych systemów robotycznych da Vinci, instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń, szkolenia operatorów systemów oraz prowadzenia działalności marketingowej, w tym zobowiązań i wierzytelności wynikających z umów z klientami Zbywców na terenie Czech. Nabywca na mocy umowy rozporządzającej z Intuitive Surgical s.r.o. stał się stroną umów z pracownikami, świadczącymi pracę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki na terenie Czech.

Emitent poinformuje osobnym raportem o wpisie umowy rozporządzającej zawartej pomiędzy SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. a Intuitive Surgical Srl z 20 stycznia 2022 r. do szwajcarskiego rejestru handlowego, od czego uzależnione jest wywołanie skutków prawnych przez tę umowę.

Nabywca zapłaci Zbywcom za nabywane zorganizowane części ich przedsiębiorstw cenę, na którą składają się następujące elementy:

? kwota 1.500.000 USD, płatna kwartalnie w ratach w latach 2022-2023,

? kwota odpowiadająca 30% dochodu z działalności operacyjnej w latach 2024 i 2025, z tym że będzie ona wynosić nie więcej niż 2.000.000,00 USD rocznie („Cena Sprzedaży”).

W wyniku zawarcia:

? aneksu z 21 grudnia 2021 r. do umowy dystrybucyjnej z 5 lipca 2018 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 35/2021 z 21 grudnia 2021 r., pomiędzy Emitentem a Intuitive Surgical Srl („Aneks”),

? umowy zobowiązującej z 21 grudnia 2021 r., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI 35/2021 z 21 grudnia 2021 r., pomiędzy Nabywcą a Zbywcami („Umowa Zobowiązująca”),

? Umów Rozporządzających

Nabywca przejmie do obsługi wszystkie instalacje chirurgicznych systemów robotycznych da Vinci na terytorium Czech i Słowacji (16 systemów), w tym kontrakty serwisowe oraz dostawę narzędzi i akcesoriów do operacji chirurgicznych, a także pozostałe wynikające z tych umów wierzytelności i zobowiązania. Jednocześnie Emitent i Nabywca staną się wyłącznymi dystrybutorami Intuitive Surgical Srl (do dnia 30 kwietnia 2026) na rynkach polskim, czeskim i słowackim zgodnie z postanowieniami umowy dystrybucyjnej z 5 lipca 2018 r. wraz z aneksami. Nabywane zorganizowane części przedsiębiorstw są porównywalne pod względem przychodów z działalnością Emitenta w zakresie robotyki chirurgicznej w Polsce.

Nabywca zamierza zapłacić Cenę Sprzedaży ze środków własnych wypracowanych przez nabywane zorganizowane części przedsiębiorstw na podstawie zawartych Umowy Zobowiązującej, Umów Rozporządzających i Aneksu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM