Biznes i finanse

MIRACULUM SA (24/2022) Zakończenie subskrypcji obligacji serii S2 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do ob

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii S2 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji związanych z dopuszczeniem akcji Spółki serii P do obrotu na rynku regulowanym przekazuje poniższe informacje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja obligacji serii S2 rozpoczęła się w dniu 17 grudnia 2019 roku i zakończyła się w dniu 23 grudnia 2019 roku, a sprzedaż akcji serii P rozpoczęła się w dniu 20 grudnia 2021 roku i zakończyła w dniu 29 grudnia 2021 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

23 grudnia 2019 roku – data przydziału obligacji serii S2.

29 grudnia 2021 roku – data wyrejestrowania 500.000 obligacji serii S2 zamiennych na akcje, z których zostało wykonane prawo objęcia akcji serii P, a także data zarejestrowania 500.000 akcji serii P pod kodem PLKLSTN00124.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

1.000.000 obligacji serii S2

500.000 akcji serii P

4. Stopa redukcji:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

1.000.000 obligacji serii S2

500.000 akcji serii P

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

1.000.000 obligacji serii S2

500.000 akcji serii P

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Obligacje serii S2 były nabywane po cenie emisyjnej 3,00 złote za 1 obligację

Akcje serii P były nabywane po cenie emisyjnej 3,00 złote za 1 akcję

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

9 osób złożyło zapisy na obligacje serii S2

1 osoba złożyła zapis na akcje serii P

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

9 osób – obligacje serii S2

1 osoba – akcje serii P

10. Nazwa (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Wartość subskrypcji obligacji serii S2 – 3.000.000 złotych

Wartość sprzedaży akcji serii P – 1.500.000 złotych

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

Spółka poniosła wskazane poniżej koszty, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wynagrodzenie subemitentów.

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na sporządzenie prospektu emisyjnego,

d) promocji oferty

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na promocje oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Emisja obligacji serii S2 spowodowała koszty w łącznej wysokości 64.350,00 złotych netto w tym: koszty (łącznie dla obu wyemitowanych przez Spółkę serii obligacji tj. serii S1 i S2):

– rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 złotych

– doradztwa prawnego przy emisji obligacji – 20.000,00 złotych netto, agenta emisji – 20.000,00 złotych netto oraz Sponsora emisji – 23.000,00 złotych netto

oraz koszty rejestracji obligacji serii S2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. – 1.000,00 złotych netto

natomiast emisja akcji serii P spowodowała następujące koszty w łącznej wysokości 14.400,00 złotych netto, w tym:

– koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 złotych

oraz

– koszty agenta emisji – 7.000,00 złotych netto, koszty czynności związanych z zamianą obligacji serii S2 na akcje serii P – 50.00 złotych netto, koszty rejestracji akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. – 500,00 złotych netto oraz koszty dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500,00 zł netto.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:

Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji serii P stanowią koszty w 2021 roku.

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

0,03 złotych

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Obligacje serii S 2 zostały opłacone wkładami pienieznymi.

Akcje serii P zostały opłacone wkładami pienieznymi poprzez opłacenie obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z parytetem wymiany obligacji serii S2 na akcje serii P określonym w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku. Zgodnie z przyjęta uchwała nr 02/12/2019 Zarządu Miraculum SA z dnia 17 grudnia 2019 roku cena emisyjna obligacji serii S2 została ustalona na poziomie 3,00 zł oraz zgodnie z przyjętą uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Społki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku cena emisyjna Akcji serii P została ustalona w wysokości 3,00 złote. Z uwagi na powyższe parytet wymiany obligacji serii S2 na Akcje serii P wyniósł 1:1.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM