Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA (6/2022) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego narzutu kapitałowego w ramach filara II (P2G)

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że dnia 11 lutego 2022 r. otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 0,89 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

P2G składa się z dwóch składowych:

– podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez KNF w 2021 roku – w wysokości 0,86 p.p., oraz

– uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu kapitału wewnętrznego pod kątem uwzględnienia ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem stóp procentowych, przeprowadzonej przez KNF w 2021 roku – w wysokości 0,03 p.p.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM