Polityka i społeczeństwo

Ponad 8 milionów euro dla organizacji na działania poza Warszawą. Trwa konkurs grantowy

Obszary Programu: prawa człowieka, przeciwdziałanie wykluczeniu, demokracja

W ramach Programu finansowane są projekty w jednym z trzech obszarów wsparcia: 1) ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci), 2) działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz 3) budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). W ramach trwającego konkursu można się też ubiegać o środki na działania na rzecz osób przebywających w Polsce na skutek wojny w Ukrainie.

Można też wnioskować o dodatkowe środki na rozwój instytucjonalny organizacji (maksymalnie 22% kwoty grantu) oraz na współpracę dwustronną z podmiotami z państw-darczyńców (maksymalnie 15% kwoty grantu).

Małe granty dla organizacji działających minimum 6 miesięcy

W ramach konkursu można się ubiegać o dwa rodzaje grantów. O małe granty, w wysokości od 6000 do 23000 euro mogą wnioskować organizacje działające minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku). Projekt może trwać o 6 do 15 miesięcy. Organizacja może uzyskać dodatkowe środki na rozwój instytucjonalny w wysokości do 5060 EUR oraz na współpracę dwustronną z podmiotami z państw-darczyńców: do 3450 EUR. Wkład własny nie jest obowiązkowy.

Duże granty dla bardziej doświadczonych organizacji

To środki dla bardziej doświadczonych organizacji, działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku). Mogą się one ubiegać o grant w wysokości od 23001 do 84000 EUR, jeśli są w stanie wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich pięciu lat. Tu także istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny w wysokości do 18480 EUR oraz na współpracę dwustronną z podmiotami z państw-darczyńców: do 12600 EUR. W przypadku aplikowania o duży grant wkład własny także nie jest wymagany.

Termin ogłoszenia wyników

Wnioski będą poddane najpierw ocenie formalnej, której wyniki zostaną opublikowane do 27 kwietnia. Te, które przejdą ocenę formalną, zostaną ocenione merytorycznie. Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane do 19 lipca 2022.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć tu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/

Facebook Programu: @aktywniobywateleregionalny

Instagram Programu: aktywniobywateleregionalny

Twitter Programu: @AORegionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego całkowity budżet to 26 milionów euro.

Źródło informacji: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM