Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA (4/2022) Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 marca 2022 roku Spółka zawarła z kontrahentem, tj. ze Smartwings Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umowę czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami), zwaną dalej „Umową Czarteru”.

Przedmiotowa Umowa Czarteru, zawarta na czas jej obowiązywania do dnia 24.04.2023 r., dotyczy zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2022” oraz „Zima 2022/2023”, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy Czarteru i świadczenia usług czarterowych (pierwszy lot czarterowy, w sezonie Lato 2022) przypada w dniu 25.04.2022 r., zaś zakończenie świadczenia usług czarterowych (ostatni lot czarterowy, w sezonie Zima 2022/2023) przewidziano na dzień 24.04.2023 r.

Wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru w dniu jej podpisania jest szacowana w kwocie w wysokości około 42.498 tys. USD, co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości około 184.059 tys. PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 24.03.2022 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 058/A/NBP/2022 (kurs 4,3310). Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów) ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej wartości szacunkowej. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Czarteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Czarteru.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.

Umowa Czarteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Emitent uznał, że wartość i znaczenie przedmiotowej Umowy Czarteru dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM