Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (18/2022) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2022 z 11 marca 2022 r. informuje o otrzymaniu 24 marca 2022 r., w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Beyondream Investments Limited – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”) wniosku z dnia 24 marca 2022 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 14 kwietnia 2022 r. („Wniosek”). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy:

– podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i uchylenia Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu.

Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2022 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2021.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz uchylenia Uchwały nr 22/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i uchylenia Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu.

15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM