Biznes i finanse

BORYSZEW SA (7/2022) Uchylenie decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych za 2012 rok w spółce zależnej – aktualizacja informacji

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 27 października 2021 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach („Izba”) określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta, tj. ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,6 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie około 16 mln złotych, informuje, że w dniu dzisiejszym ZM SILESIA otrzymała decyzję z dnia 25 marca 2022 roku Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, który uchylił w całości decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 28 lutego 2017 roku (winno być: 28 lutego 2018 roku) (znak 388000-CKK-1.410.29.2017.71) określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, będąc związany ocenami i zaleceniami wskazanymi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w prawomocnym wyroku z dnia 27 października 2021 roku (sygn. akt I SA/Gl 791/21), zwrócił uwagę na konieczność ponownej analizy i uzasadnienia stanowiska organu pierwszej instancji w kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz okoliczności, które ewentualnie mogłyby wydłużyć okres tego przedawnienia, gdyż dotychczasowe stanowisko organu pierwszej instancji w tym zakresie okazało się być nieprawidłowe lub niekompletne.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM