Biznes i finanse

ZM ROPCZYCE SA (15/2022) Znaczne pakiety akcji – zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od sygnatariuszy Porozumienia sporządzone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) – 6) w zw. z art.69 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany o 1,08 % dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów w Spółce. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM