Biznes i finanse

ATM GRUPA SA (15/2022) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 jednorazowej operacji o charakterze księgowym

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 rok dokonano kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych na pożyczkach udzielonych przez Emitenta, zgodnie z MSSF 9. Na podstawie indywidualnej analizy, po dokonaniu oceny możliwości realizacji zobowiązań pożyczkobiorcy, Zarząd Emitenta dnia 14 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 6,3 mln zł w odniesieniu do pożyczek udzielonych na rzecz FM Aldentro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021 poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Emitenta o 6,3 mln zł (tj. o kwotę dokonanego odpisu). Powyższe zdarzenie ma charakter jednorazowy i nie ma wpływu na sytuację płynnościową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu prace nad sporządzeniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 są w toku, w tym nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021, w związku z czym wskazana powyżej kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 r. zawartym w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2022, Emitent planuje opublikować jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok 2021 w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM