Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2022 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

W załączeniu Spółka przekazuje:

1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,

2) projekty uchwał ZWZ

3) informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ

4) wzór pełnomocnictwa na ZWZ

5) dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

? Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok,

? Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

? Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021

? treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r.

? treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. – dot. sprawozdan za 2021 i podziale zysku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM