Biznes i finanse

ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 131 452,00 116 245,00 28 717,00 25 981,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 780,00 12 163,00 3 884,00 2 719,00
Zysk (strata) brutto 17 685,00 12 690,00 3 863,00 2 836,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 497,00 10 460,00 3 167,00 2 338,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 14 497,00 10 460,00 3 167,00 2 338,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 474,00 24 186,00 3 380,00 5 406,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 952,00 -10 785,00 -1 519,00 -2 411,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 966,00 -7 870,00 -3 051,00 -1 759,00
Przepływy pieniężne netto, razem -5 444,00 5 531,00 -1 189,00 1 236,00
Aktywa razem 249 502,00 250 807,00 54 247,00 54 348,00
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 32 227,00 35 384,00 7 007,00 7 668,00
Zobowiązania długoterminowe 19 379,00 15 398,00 4 213,00 3 337,00
Zobowiązania krótkoterminowe 12 382,00 19 986,00 2 692,00 4 331,00
Kapitał własny 217 275,00 215 423,00 47 240,00 46 681,00
Kapitał zakładowy 8 430,00 8 430,00 1 833,00 1 827,00
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,58 2,56 0,56 0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,58 2,56 0,56 0,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,60 4,61
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,58 4,47

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM