Biznes i finanse

CYFROWY POLSAT SA (4/2022) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 16 maja 2022 r. o kontynuacji skupu akcji własnych Spółki, w drodze ogłoszenia przez Spółkę wraz z Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Reddev”) oraz Tobe Investments Group Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Tobe”) („Podmioty Nabywające”) zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”).

Przedmiotem Zaproszenia będzie nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCFRPT00013, które reprezentują nie więcej niż 5,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”). Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia wyniesie 22,28 PLN (dwadzieścia dwa złote, dwadzieścia osiem groszy) za jedną Akcję Nabywaną.

W ramach Zaproszenia:

a) Spółka zamierza nabyć 49,5% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 17.325.000 (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 2,71% ogólnej liczby akcji Spółki;

b) Reddev zamierza nabyć 39,5% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 13.825.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 2,16% ogólnej liczby akcji Spółki;

c) Tobe zamierza nabyć 11,0% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 0,60% ogólnej liczby akcji Spółki.

Oferty Sprzedaży będą przyjmowane w terminie od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 17:00 (CET) za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Pełna treść Zaproszenia zostanie opublikowana w dniu 16 maja 2022 roku na stronie Polskiej Agencji Prasowej S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM