Biznes i finanse

DEVELIA SA (31/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 17 maja 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Hulboja na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że w stosunku do jego osoby nie występują rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Emitent otrzymał biogram zawodowy kandydata oraz oświadczenia i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM