Biznes i finanse

NPL NOVA SA (3/2022) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd NPL Nova S.A. – dalej: Spółka – koryguje skonsolidowany raport roczny Spółki za 2021 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

1. rzetelności skonsolidowanego raportu rocznego – §71 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – § 71 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść powyższych oświadczeń Zarządu Spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie skonsolidowany raport roczny za 2021 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM