Biznes i finanse

PJP MAKRUM SA (2/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 13.06.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r., o godz. 13:30, w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,

f) pokrycia straty za rok 2021;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w Spółce;

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki;

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM