Biznes i finanse

ZM ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 533 79 535 27 658 17 396
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 97 909 57 013 21 068 12 470
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 792 8 235 1 892 1 801
Zysk (strata) brutto 12 071 9 403 2 597 2 057
Zysk (strata) netto 8 964 6 846 1 929 1 497
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 658 814 4 506 303 4 658 814 4 506 303
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,92 1,52 0,41 0,33
Aktywa trwałe a) 265 937 257 982 57 160 56 090
Aktywa obrotowe a) 286 875 263 408 61 660 57 270
Kapitał własny a) 346 808 336 340 74 542 73 127
Zobowiązania długoterminowe a) 62 777 63 805 13 493 13 872
Zobowiązania którtkoterminowe a) 143 227 121 245 30 785 26 361
Liczba akcji 4 658 814 4 658 814 4 658 814 4 658 814
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 74,44 72,19 16,00 15,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 027 -18 569 -1 512 -4 061
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 204 -3 943 -1 981 -862
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -708 1 097 -152 240

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM