Biznes i finanse

GTC SA (26/2022) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. przyjął uchwałę, zgodnie z którą zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 złotych na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.

Dnia 18 maja 2022 r. rada nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu.

Wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez ZWZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM