Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne 1 169 11 492 252 2 514
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 123 915 26 200
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 999 709 -430 155
Zysk (strata) brutto -1 132 -1 134 -244 -248
Zysk (strata) netto -1 884 -1 386 -405 -303
Aktywa razem 202 347 207 270 43 492 45 065
Zobowiązania razem 78 542 81 581 16 882 17 737
w tym zobowiązania krótkoterminowei rezerwy 72 970 49 448 15 684 10 751
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 123 804 125 688 26 610 27 327
Kapitał zakładowy 50 946 50 946 10 950 11 077
Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 136 10 136 10 136
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12,21 12,40 2,63 2,70
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,19 -0,14 -0,04 -0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 706 -2 542 367 -556
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 499 909 753 199
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 183 -12 688 -1 546 -2 775
Przepływy pieniężne netto razem -1 971 -14 396 -424 -3 149
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne 878 1 346 189 294
Koszt własny sprzedaży -154 -543 -33 -119
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -911 -367 -196 -80
Zysk (strata) brutto -386 -2 974 -83 -650
Zysk (strata) netto -875 -3 154 -188 -690
Aktywa razem 189 073 193 695 40 639 42 113
Zobowiązania razem 78 761 82 508 16 929 17 939
w tym zobowiązania krótkoterminowe 74 920 52 328 16 103 11 377
Kapitał własny 110 312 111 187 23 710 24 174
Kapitał zakładowy 50 946 50 946 10 950 11 077
Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 136 10 136 10 136
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 10,88 10,97 2,34 2,38
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,09 -0,31 -0,02 -0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 094 -601 881 -131
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -493 5 719 -106 1 251
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 638 -9 079 -1 213 -1 986
(*) z uwzględnieniem akcji skupionych w celu umorzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM