Biznes i finanse

RAFAMET SA (27/2022) Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15) Aneks nr 12 z dnia 31.05.2022 r. do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 17.02.2010 r. Dotychczasowa kwota limitu wielocelowego uległa podwyższeniu z 15.000.000,00 zł do wysokości 20.000.000,00 zł.

W ramach limitu spółka może korzystać:

– z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000,00 zł,

– z gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 12.500.000,00 zł.

Łączna kwota wykorzystania limitu na kredyt w rachunku bieżącym i limitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł.

Na podstawie zawartego aneksu nie uległ zmianie końcowy okres spłaty kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przypada na dzień 15.02.2024 r. Oprocentowanie kredytu, jak również wysokość pobieranych przez Bank prowizji, ustalone zostały w oparciu o ceny rynkowe.

Zabezpieczenie linii kredytowej wielocelowej stanowi:

– hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 30.000 tys. zł,

– poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości i przedmiotu zastawu,

– zastaw rejestrowy na tokarce kłowej sterowanej numerycznie.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM