Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (28/2022) Treść uchwał podjętych przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huuuge, Inc. („Emitent”)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00 CET/8:00 PDT, wirtualnie za pośrednictwem platformy internetowej, odbyło się Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta („WZA”), zgodnie z procedurą opisaną w raporcie bieżącym nr 17/2022.

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Podczas obrad WZA nie został zgłoszony do protokołu jakiekolwiek sprzeciw do uchwał. Dodatkowo Emitent informuje, że podczas obrad WZA nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych przez WZA uchwał (w wersji angielskiej oraz polskie tłumaczenie tych materiałów) wraz z wynikami głosowań każdej z uchwał, zgodnie z raportem Inspektora Wyborów (Inspector of Elections), obejmującymi liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji (common stock) w kapitale zakładowym oraz liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM