Biznes i finanse

GTC SA (31/2022) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r.

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r. Udział w ogólnej liczbie głosów

GTC DUTCH HOLDINGS B.V. 247 461 591 51,18% 43,09%

ICONA SECURITIZATION OPPORTUNITIES GROUP S. R.L. 90 176 000 18,65% 15,70%

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” 53 500 000 11,06% 9,32%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER 47 364 000 9,80% 8,25%

Razem 438 501 591 90,68% 76,36%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2022 r. reprezentowanych było ogółem 483 551 994 głosów, stanowiących 84,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM