Biznes i finanse

ZE PAK SA (23/2022) Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Zamawiający”) zawarł umowę z firmą Mostostal Puławy SA z siedzibą w Puławach („Wykonawca”) (razem „Strony”) na realizację zadania pn. „Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem i infrastrukturą towarzyszącą” („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest realizacja ww. zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na terenie objętym pozwoleniem na budowę, w Świdniku, w woj. lubelskim.

Zgodnie z zapisami Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 72,7 mln złotych netto i zostanie rozliczone w dwóch transzach – za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie kompletnych robót budowlanych i wykończeniowych.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczony jest na 30 czerwca 2023 roku. Gwarancja należytego i zgodnego z Umową wykonania prac zostanie udzielona na okres 60 miesięcy.

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, lub w formie gotówki.

Rzetelna i terminowa realizacja przedmiotu Umowy zabezpieczona jest karami umownymi.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób istotny od stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM