Biznes i finanse

STALPRODUKT SA (8/2022) Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.

Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Zarządu spółki zależnej, tj. ZGH „Bolesław” S.A. („Spółka”), informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 20.06.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZGH „Bolesław” S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 123.358.777,17 zł w ten sposób, że kwota 99.669.600,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 23.689.177,17 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 1 lipca 2022 r., natomiast jej wypłata przez Spółkę nastąpi w dniu 21 lipca 2022 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż aktualny (tj. na dzień sporządzenia niniejszego raportu) udział Stalproduktu w kapitale zakładowym ZGH „Bolesław” S.A. wynosi 94,93 %.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM