Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA (14/2022) Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A. jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; zawarcie aneksu do umowy gwarancji

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Zobowiązany”) informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 23.06.2022 r., Spółka zawarła z kontrahentem, tj. z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu („Gwarant”) aneks do umowy gwarancji ubezpieczeniowej (wraz z odpowiednimi aneksami do dokumentów towarzyszących: aneks do gwarancji, aneks do deklaracji wekslowej) Nr GT 500/2021 z dnia 10.09.2021 r. (zwanej dalej „Umową gwarancji Nr GT 500/2021”, o której Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 22/2021 z dnia 10.09.2021 r.), zawartej w związku z działalnością wykonywaną przez Spółkę jako organizatora turystyki i przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego („Beneficjent”) oraz każdy podróżny, który w okresie obowiązywania Gwarancji zawarł umowę ze Zobowiązanym i na mocy której określone zostały zasady udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej („Gwarancja”), zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, tj. w z związku z obowiązkiem zapewnienia podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

(a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zobowiązany, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

(b) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

(c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w ich imieniu.

Na mocy aneksu do Umowy gwarancji Nr GT 500/2021 dokonano podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji („Suma Gwarancji”) z dotychczasowej kwoty w wysokości 90.000.000 zł (równowartość 19.786.742,88 EUR, obliczona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 02.01.2021 r., w wysokości 4,5485 zł) do kwoty 150.000.000 zł (równowartość 32.977.904,80 EUR), tj. o kwotę 60.000.000 zł (równowartość 13.191.161,92 EUR).

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze znaczącym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez Spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 150.000.000 zł (równowartość 32.977.904,80 EUR), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej (lit. a, b i c), powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie od 17.09.2021 r. do 16.09.2022 r., chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, przy czym, umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne zawarte w okresie od 17.09.2021 r. do dnia 13.05.2022 r. objęte są gwarancją do kwoty 90.000.000 zł (równowartość 19.786.742,88 EUR), co oznacza, że podwyższona Suma Gwarancji obowiązuje i dotyczy umów o świadczenie usług turystycznych oraz umów o powiązane usługi turystyczne zawartych w okresie od 14.05.2022 r. do 16.09.2022 r.

Zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta stanowią (utrzymanie dotychczasowych rodzajów zabezpieczenia):

(a) kaucja ustanowiona na rachunku bankowym Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.;

(b) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na pierwszym wolnym miejscu na majątku trwałym Rainbow Tours S.A. tj. nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi (zwiększenie kwoty zabezpieczenia hipotecznego wskutek aktualizacji wyceny i zwiększenia wartości nieruchomości);

(c) weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” (zmiana treści deklaracji wekslowej i zwiększenie kwoty do jakiej weksel może być wypełniony).

Dodatkowa prowizja na rzecz Gwaranta należna w związku z zawarciem aneksu do Umowy gwarancji Nr GT 500/2021 została ustalona w wysokości rynkowej, proporcjonalnie do okresu ochrony objętego podwyższoną Sumą Gwarancji, w kwocie 600 tys. zł.

Przedmiotowa Umowa gwarancji Nr GT 500/2021 ani umowy i dokumenty towarzyszące (umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa ustanowienia kaucji) nie zawierają i nie przewidują zapisów o karach umownych.

Emitent uznał, że znaczenie przedmiotowej Umowy gwarancji Nr GT 500/2021 dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a także aneksów lub porozumień do niej (w tym aneksu objętego treścią niniejszego raportu bieżącego), a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM