Biznes i finanse

LENA LIGHTING SA (17/2022) Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego zawierającego śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku, którego data została wyznaczona na dzień 30 września 2022 r. (raport bieżący nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.), zostaje przesunięta na dzień 23 września 2022 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2022 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM