Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (16/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że akcjonariusz Spółki – Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wraz z wnioskiem złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. na dzień 29 grudnia 2022 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.), zgłosił kandydaturę Pana Michała Zawiszy – dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, który w dniu 2 grudnia 2022 r. złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na koniec dnia 28 grudnia 2022 r. – na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys Pana Michała Zawiszy, przedłożony przez Akcjonariusza, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM