Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (18/2022) Informacja o zawieszeniu i wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW części akcji spółki Atlas Estates Limited

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport Bieżący nr 18/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

Informacja o zawieszeniu i wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW części akcji spółki Atlas Estates Limited

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited z siedzibą w St. Peter Port, Guernsey („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1143/2022 w sprawie zawieszenia i wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki, na podstawie której postanowiono:

a) zawiesić obrót akcjami Spółki oznaczonymi kodem GB00B0WDBP88 od dnia 9 grudnia 2022 r. oraz

b) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie Spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 46.471.897 (czterdzieści sześć milinów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki oznaczonych kodem GB00B0WDBP88, wycofać te akcje z obrotu na Głównym Rynku GPW z dniem 9 grudnia 2022 r.

Spółka informuje, że pozostałe 3.831.247 (trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych Spółki pozostaje w obrocie na Głównym Rynku GPW, przy czym Spółka podjęła czynności, aby pozostałe 3.831.247 akcji zostały również wycofane z obrotu na Głównym Rynku GPW w najszybszym możliwym terminie.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM