Biznes i finanse

NEW TECH CAPITAL SA (29/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Tech Capital S.A

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd New Tech Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2022 r. otrzymał od Pana Christoph Moss zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Christoph Moss:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem do dnia 07 grudnia 2022 roku transakcji zbycia 860 667 sztuk akcji New Tech Capital S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z dotychczas posiadanego udziału ponad 17%, zmienił się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku czego w dniu 06 grudnia 2022 roku spadł poniżej 12% w ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed ww. zdarzeniami posiadałem:

– liczba akcji: 2 476 667;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 17,13%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2 476 667 głosów;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 17,13%.

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

– liczba akcji: 1 616 000;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,17%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1 616 000 głosów;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 11,17%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki New Tech Capital S.A. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji New Tech Capital S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM