Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA (29/2022) Zawarcie Umowy nabycia udziałów w JAP INDUSTRIES oraz SPED-EX Třinec

Cognor Holding S.A. (dalej: Cognor, Grupa) informuje, iż zawarł umowę (dalej: Umowa) nabycia 100% udziałów w spółkach: JAP INDUSTRIES s.r.o., z siedzibą pod numerem 1260

w miejscowości Bystřice w Republice Czeskiej, zarejestrowanej w rejestrze handlowym

w Sądzie Rejonowym w Ostrawie w sekcji C pod numerem 10329 (dalej: JAP) oraz 100% udziałów w spółce SPED-EX Třinec s.r.o., z siedzibą pod numerem 744 przy ulicy Konská

w miejscowości Třinec w Republice Czeskiej, zarejestrowanej w rejestrze handlowym

w Sądzie Rejonowym w Ostrawie w sekcji C pod numerem 524 (dalej: SPEDEX).

Zgodnie z umową łączna cena nabycia spółek wyniosła 280.000.000,00 CZK w tym cena za SPEDEX 1,00 CZK.

Spółka SPEDEX jest spółką wykonującą określone usługi w tym logistyczne na rzecz JAP i nie prowadzi innej działalności. Nie posiada istotnych przychodów (poniżej 20 mln czeskich koron rocznie) ani sumy bilansowej (poniżej 15 mln czeskich koron).

Spółka JAP jest producentem wyrobów z grafitu w tym elektrod grafitowych wytwarzanych

w opracowanym przez tę firmę procesie impregnacji półproduktu nabywanego od dostawców zewnętrznych. Podmiot ten zajmuje się również między innymi handlem żelazostopami. Elektrody i żelazostopy stanowią kluczowe materiały i surowce zużywane w procesie wytopu stali metodą łuku elektrycznego (EAF). JAP była dotychczas wieloletnim dostawcą Cognor, którego udział w jej sprzedaży wynosił kilkanaście procent w ostatnich trzech latach. Akwizycja spółek JAP i SPEDEX stanowi realizację strategii Grupy polegającej między innymi na skracaniu łańcuchów dostaw i redukowaniu ryzyka związanego z terminowością zaopatrzenia w kluczowe materiały i surowce.

Według otrzymanych informacji w roku 2021 spółka JAP osiągnęła następujące wyniki: przychody ze sprzedaży – 879 mln koron czeskich; zysk netto 115 mln koron czeskich oraz EBITDA 158 mln koron czeskich. Za pierwsze półrocze roku 2022 wyniki te wyniosły odpowiednio: 611 mln; 109 mln oraz 139 mln. Na koniec roku 2021 JAP wykazała aktywa trwałe o wartości 125 mln koron czeskich; aktywa obrotowe o wartości 717 mln koron czeskich oraz kapitały własne w wysokości 699 mln koron czeskich. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wartości te wyniosły odpowiednio: 120 mln; 788 mln oraz 717 mln.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM