Polityka i społeczeństwo

Ulepszenie warunków pracy dzięki porozumieniu z NSZZ 'Solidarność’: Przełomowe rozwiązania KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W wyniku odbytych rozmów strony uzgodniły wprowadzenie szeregu zmian wspierających pracowników, takich jak uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych czy dodatkowe środki dla pracowników tzw. „budżetówki”. Ostatnie lata to także wdrożenie szeregu udogodnień dla przedsiębiorców, takich jak obniżenie podatków czy tarcze antykryzysowe. Działania te przyniosły konkretne rezultaty – stopa bezrobocia w kwietniu 2023 roku wyniosła 2,7%, co jest najniższym wynikiem w Unii Europejskiej.

Emerytury pomostowe, to powszechne rozwiązanie, które ma na celu zabezpieczenie pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Umożliwia im ono otrzymywanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Pracownicy, którzy mogą ubiegać się o emeryturę pomostową, to m.in. pracownicy górnictwa, energetyki, nauczyciele pracujący w ośrodkach szkolno-wychowawczych, członkowie zespołów ratownictwa medycznego, spełniający określone warunki odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 stycznia 2024 r. emerytury pomostowe będą dostępne dla wszystkich osób, które spełniają określone kryteria. Będzie to nowa forma wsparcia dla osób, które nie spełniają wymogów do uzyskania emerytury i potrzebują dodatkowej pomocy finansowej. Zmiany zapewnią niezbędną ochronę praw emerytów i pozwolą im na godne życie na emeryturze.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej właśnie ogłosiło, że dodatkowe środki na wynagrodzenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej mają wzmocnić ich zaangażowanie w opiekę nad potrzebującymi. Środki w wysokości 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) będą przyznawane przez okres od kwietnia do grudnia 2023 r. blisko 55 tys. pracownikom DPS-ów.

W ten sposób Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraża szacunek dla pracowników, których praca w DPS-ach jest bardzo ważna dla potrzebujących. Dodatkowe środki na wynagrodzenie mają być uznaniem ich wysiłków i wsparciem w ich codziennej pracy.

1. Praca w szczególnym charakterze;

2. Praca w złych warunkach lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia;

3. Praca w porze nocnej;

4. Praca w porze świątecznej i w niedziele.

W 2023 r. obliczanie minimalnego wynagrodzenia będzie bardziej korzystne finansowo dla pracowników państwowej sfery budżetowej, nauczycieli, sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych. Przewidziane są jednorazowe nagrody specjalne w kwocie 906,25 mln zł, 765 mln zł oraz 46 mln zł, które wzrosną wynagrodzenia na tych stanowiskach.

Nowe zasady wynagradzania będą uwzględniać zarówno dodatki, jak i premie przysługujące za szczególne warunki pracy, w tym: pracę w szczególnym charakterze, pracę w złych warunkach lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia, pracę w porze nocnej oraz pracę w porze świątecznej i w niedziele.

Ponadto pracownicy państwowej sfery budżetowej otrzymają nagrodę w wysokości 906,25 mln zł, nauczyciele 765 mln zł, a sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi 46 mln zł.

Państwowa sfera budżetowa będzie wspierać swoich pracowników, oferując im wyższe wynagrodzenia w 2023 r., aby lepiej wynagradzać ich wkład w działalność państwa.

Jednakże od 1 stycznia 2024 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za:

– wykonywanie pracy w trudnych warunkach, niekorzystnych dla zdrowia lub wymagających wysiłku fizycznego lub umysłowego;

– prace niosące ze sobą zwiększone ryzyko wypadków lub zagrożenia zdrowia.

Te zmiany pozwolą na zapewnienie pracownikom odpowiedniego wynagrodzenia za wykonywanie trudnej i niebezpiecznej pracy.

Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne będzie wyższe dla tych pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnie trudnych warunkach lub związaną z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, a także dla tych, którzy wykonują pracę szczególnie niebezpieczną.

Od 1 stycznia 2024 roku przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia będą zmienione tak, aby zapewnić pracownikom odpowiednią zapłatę za trud i ryzyko związane z pracą w szczególnie trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Planowane zmiany pozwolą na wprowadzenie wyższych świadczeń dla pracowników. Pracownicy będą mogli skorzystać z większego dofinansowania do wypoczynku i innych świadczeń, dzięki czemu będą mogli cieszyć się dłuższymi i lepszymi wakacjami. Pracodawca będzie mógł zapewnić pracownikom większy komfort, dzięki czemu pracownicy będą mieli więcej czasu na odpoczynek i regenerację sił.

Pandemia COVID-19 wymusiła na nas zmianę punktu odniesienia, którym do lipca 2023 roku będzie rok 2021. Ustawa budżetowa z 2024 roku wprowadzi odmrożenie do poziomu z roku 2022, co oznacza, że środki przeznaczone na ZFŚS dla pracowników znacząco wzrosną.

Od 1 stycznia 2024 r. możliwe będzie odliczenie od dochodu podwyższonej kwoty składek związkowych. Limit płaconych składek zwiększy się z 500 zł do 840 zł.

Członkostwo w związkach zawodowych może być dodatkowo wspierane przez odliczenie od dochodu podwyższonej sumy składek. Od 1 stycznia 2024 r. limit składek wzrośnie z 500 zł do 840 zł.

Rząd przygotował także pakiet rozwiązań dla firm i przedsiębiorstw. Zostały one zaprojektowane w celu poprawy sytuacji finansowej. Zmiany te dotyczą m.in. ulg podatkowych, zwolnień z podatku PIT czy kredytów dla przedsiębiorców.

Ponadto, wprowadziliśmy program dofinansowania szkoleń, który pomaga pracownikom w rozwoju ich kwalifikacji. W tym celu przeznaczyliśmy dodatkowy budżet, który pozwoli pracownikom uzyskać wyższe kwalifikacje.

Rząd będzie nadal wspierał pracowników i pracodawców. Docelowo będzie to widoczne w postaci poprawy jakości życia, zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego.

Nasz rząd zapewnił dodatkowe wsparcie dla pracowników i pracodawców. Pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń minimalnych, a przedsiębiorcy skorzystali z ulg podatkowych i zwolnień z podatku PIT. Ponadto, wprowadziliśmy program dofinansowania szkoleń, aby wspomóc zdobywanie wyższych kwalifikacji. Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawy jakości życia oraz wzrostu gospodarczego.

Stale pracujemy nad wprowadzaniem nowych rozwiązań, które będą promować zatrudnienie i rozwój gospodarczy. Oczekujemy, że wsparcie to przyniesie wymierne korzyści dla pracowników i pracodawców.

Maj 2023 roku przyniósł rekordowo niską stopę bezrobocia rejestrowanego, wynoszącą 5,1 %. To najniższy wynik od ponad 30 lat. Dzięki zmianom wprowadzonym od 2015 roku, Polsce udało się wygenerować nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcom zaproponowano szereg nowych rozwiązań, w tym m.in. możliwość skorzystania z systemu ulg podatkowych oraz korzystnych warunków kredytowania.

Zarządzanie ryzykami jest także niezwykle istotne, szczególnie dla firm z sektora usługowego. Staraliśmy się zapewnić, by przedsiębiorcy mieli dostęp do narzędzi, z których mogą skorzystać w celu ograniczenia ryzyka. W związku z tym, wprowadziliśmy programy ubezpieczeń, gwarantujące ochronę firm przed nieprzewidzianymi wydatkami.

Zmniejszenie obciążeń podatkowych

W celu złagodzenia obciążeń podatkowych, wprowadziliśmy następujące zmiany: obniżenie podatku CIT dla mniejszych przedsiębiorców z 19 proc. do 9 proc., wprowadzenie licznych ulg podatkowych (np. ulga IP BOX, ulga na innowacyjnych pracowników) oraz zamrożenie cen energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (785 zł/MWh).

Celem tych zmian jest wsparcie przedsiębiorców w okresie trudności ekonomicznych, a także stworzenie lepszych warunków dla rozwoju firm.

Uelastycznienie umów o pracę

Dzięki nowym przepisom wprowadzonym w 2023 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dostęp do elastycznych form pracy, takich jak umowy o pracę na czas określony, umowy cywilnoprawne i umowy zlecenia. Nowe rozwiązania pozwolą firmom na szybszą reakcję na zmiany rynkowe i dostosowanie się do sytuacji pandemii.

Ponadto, wprowadziliśmy szereg zachęt dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie nowych pracowników. Mogą one otrzymać zwolnienie z podatku od wynagrodzeń w wysokości do 30 proc. w pierwszych 12 miesiącach zatrudnienia.

Aby zagwarantować sprawiedliwą transformację, rząd przygotował umowę społeczną dla sektora górnictwa węglowego, która ma na celu zapewnienie, aby wszyscy uczestnicy tego sektora otrzymali należyte wynagrodzenie za swoją pracę. Umowa ta została zatwierdzona przez wszystkie strony oraz Komisję Europejską. Zawiera ona szczegółowy opis działań, które zostaną podjęte w celu wspierania pracowników, właścicieli zakładów oraz gmin i regionów dotkniętych transformacją. Programy te obejmują:

Umowa społeczna dla górnictwa węglowego wzmacnia realizację długoterminowej strategii transformacji energetycznej, zapewniając wszystkim dotkniętym sektorem górnictwa węglowego właściwą ochronę. Wszechstronne działania obejmują pomoc finansową, szkolenia i doradztwo, a także szczególne wsparcie dla regionów górniczych. Wsparcie dla rodzin i pracowników jest szczególnie ważne, aby zapewnić sprawiedliwą transformację. Programy te są zaprojektowane tak, aby właściwie wykorzystać budżet państwa i zapewnić efektywne wyniki.

Umowa społeczna na rzecz transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego na obszarze województwa śląskiego w 2021 r. ma na celu zapewnienie sprawiedliwego wymiaru tej transformacji, zapewnienie surowców w przejściowym okresie oraz wsparcie sektora elektroenergetycznego w 2022 r. Umowa ta ma na celu zapewnienie, że pracownicy otrzymają godziwe wynagrodzenie w stosunku do poniesionych przez nich kosztów oraz wsparcie w ich dążeniu do osiągnięcia nowych umiejętności. Ma też na celu wspieranie społeczności lokalnych w ich podejmowaniu wyzwań ekonomicznych i społecznych oraz zapewnienie im właściwych warunków doświadczenia pełnego wykorzystania ich potencjału.

Umowa ta ma zapewnić, że wszyscy zainteresowani stronami będą w stanie współpracować w celu wspierania transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego w 2021 r. oraz sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego w 2022 r. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz zapewnienia jej wzrostu i rozwoju w przyszłości.

Głównym celem umowy społecznej jest zapewnienie sprawiedliwego wymiaru transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego na obszarze województwa śląskiego w 2021 r. i 2022 r. oraz wsparcie procesu transformacji w dłuższej perspektywie czasowej. Prace dotyczące wdrażania tej umowy mają rozpocząć się w 2021 r. i polegać na współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców, lokalnych społeczności oraz rządu w celu ustalenia wspólnych standardów i rozwiązań.

Polska wspiera działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie zmiany w zakresie polityki energetycznej Polski są uzgadniane ze stroną społeczną, a szczególnie z związkami zawodowymi. Każda zmiana musi być zgodna z zasadami sprawiedliwej transformacji, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Głowa państwa stale wspiera te działania podczas swoich międzynarodowych wizyt.

Nagroda nie będzie przyznawana osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, w tym premierom, ministrom, czy innym urzędnikom.

Wszystkie komunikaty publikowane przez PAP są zgodne z oryginalną treścią nadawcy i PAP SA nie wprowadza w nich żadnych zmian. Prawa i odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM