Polityka i społeczeństwo

UE: Budżet na 2024 r. – Realizacja Kluczowych Priorytetów

Komisja Europejska przyjęła propozycję budżetu UE na 2024 rok w wysokości 189,3 mln euro oraz 113 mld euro przeznaczonych na dotacje w ramach unijnego instrumentu NextGenerationEU, który będzie służył odbudowie po pandemii. Jest to część długoterminowego budżetu Unii Europejskiej przyjętego na koniec 2020 roku i ma on na celu zapewnienie finansowania na realizację ważnych celów UE.

UE stale inwestuje w Europę, aby wspierać ją w obecnych i przyszłych wyzwaniach. Jednakże, podobnie jak w przypadku budżetów krajowych, unijny budżet musi dostosować się do rosnących wydatków i niezmiennych potrzeb finansowych. Aby wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, budżet ten opracowano w celu zapewnienia wymiernych korzyści dla obywateli. – stwierdził Johannes Hahn, komisarz UE ds. budżetu i administracji.

Parlament Europejski przyjął projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który zapewni finansowanie wielu programów i inicjatyw. Projekt budżetu UE na 2024 r. obejmuje szereg działań, w tym rozszerzenie wsparcia dla sektora dotkniętego pandemią, wspieranie nowych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i przyspieszenie unijnego procesu integracji. Projekt zakłada także realizację wielu ważnych inicjatyw związanych z tworzeniem bezpiecznej, zrównoważonej i inkluzywnej Europy.

Parlament Europejski uchwalił wyjątkowy projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który będzie odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi Europa. Projekt budżetu UE na 2024 rok zapewni szeroki zakres działań, w tym wsparcie sektorów dotkniętych pandemią, większy nacisk na ochronę środowiska i przyspieszenie procesu integracji. Jego realizacja pozwoli na stworzenie bezpiecznej, zrównoważonej i inkluzywnej Europy, a także zapewni finansowanie dla wielu ważnych programów i inicjatyw.

Komisja Europejska wychodzi naprzeciw potrzebom rolników i rybaków, proponując przeznaczenie 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną oraz 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. Te fundusze mają pomóc w zabezpieczeniu trwałości europejskiego sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić odpowiednie narzędzia do zarządzania kryzysowego.

Unia Europejska przeznaczyła 47,9 mld euro na rozwój i spójność regionalną w celu wsparcia wzrostu gospodarczego, poprawy sytuacji społecznej i terytorialnej państw członkowskich, a także wspomożenia przedsięwzięć związanych z transformacją ekologiczną i szczególnie ważnymi projektami Unii.

15,8 mld euro zostało przeznaczone na różne działania wspierające partnerów i interesów Unii Europejskiej na świecie. Największa część tej kwoty – 11,4 mld euro – trafiła na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”. Kolejne 2,1 mld euro zostało przeznaczone na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), a także 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

Komisja Europejska zaproponowała, aby 13,6 mld euro w 2024 roku służyło na udoskonalenie badań naukowych oraz innowacji, w tym 12,8 mld euro na flagowy program badawczy UE „Horyzont Europa”. Ponadto, 4,6 mld euro zostało przeznaczone na Europejskie inwestycje strategiczne. Z tego, 2,7 mld euro posłuży na wzmocnienie infrastruktury transgranicznej w ramach programu „Łącząc Europę”, 1,3 mld euro na program „Cyfrowa Europa” oraz 348 mln euro na ważne priorytety w ramach InvestEU (m.in. badania naukowe i innowacje, cyfrową i ekologiczną transformację, sektor zdrowia oraz technologie strategiczne).

Unia Europejska przeznaczy 2,1 miliarda euro na wydatki związane z przestrzenią kosmiczną, w tym na Europejski Program Kosmiczny. Ponadto 10,3 miliarda euro ma posłużyć do wspierania ludzi, spójności społecznej i wartości. W ramach tego kwota 3,96 miliarda euro ma służyć do finansowania zewnętrznego programu Next Generation UE, a 3,7 miliarda euro zostanie przeznaczone na program Erasmus+. Dodatkowo 332 miliony euro ma zostać przeznaczone na wsparcie europejskich artystów i twórców, a 215 milionów euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

Unia Europejska wspiera inwestycje w infrastrukturę, wiedzę i technologię, a także w europejską integrację społeczną i wartości. W ramach tego 2,1 miliarda euro zostanie przeznaczone na wydatki związane z przestrzenią kosmiczną, w tym na Europejski Program Kosmiczny. 10,3 miliarda euro ma z kolei posłużyć do wspierania ludzi, spójności społecznej i wartości. Z tej kwoty 3,96 miliarda euro będzie przeznaczone na finansowanie zewnętrzne programu Next Generation UE, 3,7 miliarda euro na program Erasmus+, a 332 miliony euro na wsparcie europejskich artystów i twórców oraz 215 milionów euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

Na zapewnienie środowisku i klimatowi odpowiedniego wsparcia w projekcie budżetu UE na nadchodzący rok przeznaczono 2,4 mld euro. Z tej kwoty 745 mln euro zostanie zagospodarowane na program LIFE wspierający łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich, a także 1,5 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

UE przewiduje przeznaczenie 2,2 mld euro na ochronę swoich granic, w tym 1,1 mld euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami oraz 874 mln euro na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Dedykowanie 1,7 mld euro na wydatki związane z migracją w UE to znacząca liczba – z tego 1,5 mld euro przeznaczone jest na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl. Ponadto, Komisja chce przekazać 1,6 mld euro na działania związane z obronnością, w tym 638 mln euro na wsparcie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego, 241 mln euro na wsparcie mobilności wojskowej, 260 mln euro na nowy krótkoterminowy instrument obronny oraz 343 mln euro na wsparcie produkcji amunicji w UE.

Unijny budżet na 2020 rok stanowi wyraz zobowiązań wobec obywateli Unii, którym ma służyć wsparcie w dziedzinach takich jak migracja, obronność czy ochrona środowiska. Przeznaczony na te cele budżet wynosi 3,3 mld euro, co stanowi znaczącą ilość pieniędzy.

Komisja Europejska przeznaczyła 947 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 602 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku oraz 200 mln euro na prace w zakresie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych.

Komisja Europejska planuje przeznaczyć 754 mln euro na Program UE dla Zdrowia oraz 230 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), w celu zapewnienia szybkiej reakcji na wystąpienie kryzysu i udzielenia pomocy operacyjnej.

Kwota 726 mln euro została przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa, z czego 315 mln euro zostanie przeznaczone na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) do walki z terroryzmem, radykalizacją, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością.

Unijny program bezpiecznej łączności obejmuje wydatki w wysokości 213 mln euro na bezpieczne połączenia satelitarne. Środki te zostały uwzględnione w unijnym planie finansowym na 2024 rok, co oznacza, że będą one wspierane zarówno przez zasoby własne, jak i wydatki z funduszu NextGenerationEU.

Unijny plan finansowy na 2024 rok zapewnia wsparcie dla bezpiecznych połączeń satelitarnych, za pośrednictwem 213 mln euro z funduszu własnego i NextGenerationEU. Projekt ma na celu zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej poprzez zapewnienie wyższego poziomu wymiany informacji.

Unia Europejska inwestuje 213 mln euro w bezpieczne połączenia satelitarne, które zostały uwzględnione w unijnym planie finansowym na 2024 rok. Środki te pozwolą na wsparcie Unii w dziedzinie bezpieczeństwa i wymiany informacji, przyczyniając się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja podkreśla, że program NextGenerationEU z całkowitym budżetem w wysokości aż 807 mld euro, przyczyni się do uzupełnienia szkód wywołanych pandemią COVID-19 oraz wspomoże przygotowanie UE do wyzwań w nadchodzącej przyszłości.

Komisarz dodała, że kluczowym elementem programu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), dzięki któremu pożyczki oraz dotacje są wydawane na wsparcie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE. Ponadto, zaznaczyła, że do końca 2023 r. będzie możliwe zawarcie umów oraz zobowiązań związanych z NextGenerationEU, natomiast płatności za pożyczki będą realizowane do końca 2026 r.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM