Biznes i finanse

Przedsiębiorcy otrzymujący nagrodę Filary Przedsiębiorczości: Wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wręczył Ministerstwu Rozwoju i Technologii nagrodę Filarów Przedsiębiorczości. Wyróżnienie zostało przyznane za najbardziej korzystne dla sektora MŚP zmiany wprowadzone w roku 2022 przez Ministra Waldemara Budę.

Fundacje rodzinne, ustanowione w wyniku działań ministra Waldemara Budy, zostały wyróżnione Nagrodą Filarów Przedsiębiorczości w 2022 roku. Dzięki nim polskie środowisko przedsiębiorców w znaczący sposób odczuło korzyści w postaci nie tylko wsparcia finansowego, ale także zwiększenia swobody i elastyczności działania.

Prawo o fundacjach rodzinnych było jednym z najważniejszych wyzwań, jakie czekały na polskie MŚP od czasów transformacji ustrojowej. Przedsiębiorcy, którzy zaczynali swoją działalność już po 1989 roku, zyskali większą przejrzystość i dostęp do nowych możliwości dzięki tej ustawie.

„Niektóre firmy istnieją do dziś, ale ich właściciele mają już siwe włosy. Dzieci nie zawsze chcą przejmować te firmy. Potrzebowaliśmy narzędzia, które pozwoliłoby utrzymać tę substancję w ramach rodziny” – powiedział Adam Abramowicz.

Ustawa ministra Budy to znaczący krok naprzód w kwestii przedsiębiorczości rodzinnej. Pozwala ona na przekazanie dzieciom części dorobku firmy rodziców, jednocześnie nie wymagając od nich udziału w zarządzaniu.

Ponadto, ustawa ta oferuje dzieciom przedsiębiorców możliwość pozostawania w dobrych relacjach rodzinnych, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania się w prowadzenie spraw firmy.

Ustawa ministra Budy daje dzieciom przedsiębiorców szansę na zdobycie doświadczenia w zakresie biznesu, bez konieczności narażania się na ryzyko związane z jego zarządzaniem. Pozwala to rodzinie pozostać blisko siebie, jednocześnie dając możliwość czerpania z dorobku firmy.

Ustawa ministra Budy to szansa na wzmocnienie pozycji rodziny w gospodarce. Dzieci przedsiębiorców będą mogły skorzystać z dorobku firmy rodziców, bez konieczności bezpośredniego udziału w jej zarządzaniu. Dzięki temu rodzina będzie mogła pozostać blisko siebie, jednocześnie dając dzieciom możliwość czerpania korzyści z prowadzonej działalności.

„Prace nad tą ustawą trwały bardzo długo. Rozpoczynał je minister Jarosław Gowin, kontynuowała minister Jadwiga Emilewicz, zaangażowana też była wiceminister Olga Semeniuk. Mnie przypadła rola jej dopracowania, przeprowadzenia procesu legislacyjnego do końca. Zdawałem sobie sprawę, że będzie to jedna z ważniejszych dróg legislacyjnych, jakie przyszło mi prowadzić w ministerstwie, bo jest to ustawa na lata” – powiedział, odbierając nagrodę, minister Waldemar Buda.

Sejmowa komisja ds. deregulacji, której przewodniczył poseł Bartłomiej Wróblewski, została w nagrodzona Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2022. Adam Abramowicz, który uzasadniał przyznanie nagrody, wyraził swoje uznanie dla wszelkich wysiłków podejmowanych przez członków Komisji, aby zmienić ustawę o Rzeczniku MŚP.

„Kiedy sześć lat temu dano mi prawo występowania w sądach administracyjnych w imieniu przedsiębiorców, zaczęliśmy ich bronić przed niekorzystnymi decyzjami urzędników. Ale autorzy ustawy nie uwzględnili, że rzecznik powinien również występować przed sądami powszechnymi, w kwestii ubezpieczeń społecznych” – tłumaczył Adam Abramowicz.

„Od dwóch miesięcy mogę występować w sądach powszechnych i bronić przedsiębiorców przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Za co panu posłowi serdecznie dziękuję” – dodał Adam Abramowicz.

„Zachowując wszelkie proporcje komisja nadzwyczajna ds. deregulacji ma to samo zadanie. Celem jej powołania było poszerzenie zakresu wolności w życiu gospodarczym i życiu obywateli. Chciałbym podziękować za tę nagrodę wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych działaniach związanych z przyjęciem ustawy deregulacyjnej. To zmiany korzystne dla przedsiębiorców” – powiedział poseł Wróblewski.

„Gdyby nie organizacje w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ich aktywność i praca, zrobiłbym zdecydowanie mniej niż się udało dokonać. Wyróżnienie dla Lewiatana to nie kwestia sympatii, lecz efekt statystycznego wyliczenia aktywności organizacji w pracach Rady” – podkreślił Adam Abramowicz.

„Kilkadziesiąt osób specjalizujących się w rozmaitych obszarach, np. podatkach czy prawie pracy. Jednym z naszych sukcesów jest powstanie osiem lat temu Rady Firm Rodzinnych przy Lewiatanie, która pilotowała proces powstawania ustawy o fundacjach rodzinnych. Ta ustawa to jedno z najważniejszych dokonań środowiska firm rodzinnych” – podkreślił Henryk Orfinger.

Poseł Bartłomiej Wróblewski, jako szef Komisji ds. Deregulacji, pomógł wprowadzić zmiany, które umożliwiły społeczeństwu zachowanie równowagi między ładem a wolnością.

Ponadto wyróżnienie Filary Przedsiębiorczości przyznano w 2022 roku najaktywniejszym organizacjom z Rad Przedsiębiorców, z czego na pierwszym miejscu znalazła się Konfederacja Lewiatan.

Henryk Orfinger, prezes Konfederacji, odebrał nagrodę, wspominając 25-letnią tradycję organizacji oraz jej szeroki wachlarz ekspertów.

Oprócz Konfederacji Lewiatan w tej kategorii wyróżniono także: Business Centre Club, Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Związek Telewizji Kablowych w Polsce, Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.

Na zakończenie poseł Wróblewski podkreślił, że wyróżnienia są zasłużoną nagrodą dla wszystkich zaangażowanych w promowanie kultury przedsiębiorczości.

Konfederacja Lewiatan jest jednym z najważniejszych organizatorów kampanii, której celem jest poprawa jakości życia wszystkich Polaków poprzez wspieranie przedsiębiorczości.

Organizacja ta wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby przyspieszyć działania przedsiębiorców i wspierać tworzenie innowacyjnych technologii.

Konfederacja Lewiatan ma również na celu zwalczanie wszelkich dyskryminacji i barier w prowadzeniu biznesu, aby umożliwić wszystkim Polakom dostęp do przedsiębiorczości.

Dzięki wyróżnieniu Filary Przedsiębiorczości, Konfederacja Lewiatan może nadal działać jako silny głos wspierający przedsiębiorców w całej Polsce.

Jednym z laureatów nagrody specjalnej Rzecznika MŚP był Józef Bereżewski z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W uroczystości udział wziął także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, który przyznał odznaczenia państwowe przedsiębiorcom i odczytał list prezydenta.

Wśród odznaczonych znalazł się Józef Bereżewski, który otrzymał nagrodę specjalną Rzecznika MŚP z rąk Andrzeja Derę, a także przynależność do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W uroczystym akcie wyróżnienia udział wziął także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, który przyznał odznaczenia państwowe i odczytał list prezydenta.

„Według danych PARP za rok 2021 z blisko 2,2 mln firm działających w Polsce, 99,8 proc stanowiły przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Często rodzinne, z reguły usługowo-handlowe, zatrudniające w sumie 6,75 mln osób. Co oznacza ponad 2/3 pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Liczby te ukazują wpływ firm prywatnych, przede wszystkim małych i średnic, na Polską gospodarkę” – napisał prezydent.

Andrzej Sadowski został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast Zdzisław Niziński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Złotym Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni: Piotr Grabowicz, Krzysztof Karcz, Kazimierz Pruski, Zbigniew Stencel, Janusz Kuleta, Henryk Siodmiok, Przemysław Sztandera oraz Paweł Witaszek. Natomiast Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono: Aneta Bogacka-Gawrysiak, Radosław Dziuba, Robert Fintak, Anna Nadolska, Krzysztof Parol, Zbigniew Sobieraj oraz Łukasz Szarama.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM