Biznes i finanse

Senackie Komisje: Aktualizacja Planu Posiedzeń

GAZ-SYSTEM co roku przeznacza miliardy złotych na inwestycje w infrastrukturę gazową. W skład tej infrastruktury wchodzą m.in. gazociągi, tłocznie i inne obiekty naziemne, które pozwalają na podłączenie gazu w miejscach, gdzie są przedsiębiorcy i duzi konsumenci. Jak zauważył Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM: „Tam, gdzie jest możliwość poboru gazu, tam są też inwestycje”.

Centrum Informacyjne Senatu poinformowało o uzupełnionym planie posiedzeń komisji senackich:

W czwartek 22 czerwca, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury zebrała się o godzinie 8.00 w sali 176.

Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu dotyczących ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 993).

Komisja przystąpiła do prac nad omawianymi wnioskami i postanowieniami, które mają służyć do ulepszenia obecnego systemu prawnego.

Senat zachęca wszystkich obywateli do udziału w procesie legislacyjnym, aby móc wyrazić swoje zdanie i wnioski dotyczące omawianych zmian.

Komisje Senatu będą nadal działać w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego i zapewnienia obywatelom prawa do uczestnictwa w procesie tworzenia i wdrażania nowych przepisów.

Na bieżąco będziemy informować na temat kolejnych posiedzeń komisji senackich i wszelkich innych wydarzeń związanych z Senatem.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

O godz. 8.00 w sali 182 odbędzie się posiedzenie, na którym zostaną rozpatrzone następujące wnioski:

· Wniosek dotyczący ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 992).

· Wniosek dotyczący ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (druk senacki nr 995).

· Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – COM(2022) 105.

· Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828 – COM(2023) 155.

Parlament Europejski i Rada mają zamiar zmienić rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu zwiększenia ochrony Unii przed nadużyciami rynku hurtowej energii. Wniosek COM(2023) 147 dotyczący takiej zmiany ma na celu ułatwienie skutecznego wykrywania i zwalczania manipulacji na rynku hurtowej energii.

Parlament Europejski i Rada pracują nad rozporządzeniem, które ma na celu ulepszenie struktury unijnego rynku energii elektrycznej. Polega to na zmianie rozporządzeń (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942, a także dyrektyw (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944. Wniosek ten ma numer COM(2023) 148.

Parlament Europejski i Rada przedstawiają wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ogólnounijnych skutków niektórych zakazów prowadzenia pojazdów – COM(2023) 128.

Propozycja nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania postępowania w sprawach karnych – COM(2023) 185.

Parlament Europejski i Rada przedstawiają wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków mających na celu ograniczenie kosztów wdrażania gigabitowych sieci łączności elektronicznej, uchylającego dyrektywę 2014/61/UE (Gigabit Infrastructure Act) – COM(2023) 094.

Komisja proponuje akty ustawodawcze bez uwag, w postaci COM(2023) 160, COM(2023) 177 i COM(2023) 244.

Akty nieustawodawcze, z którymi Komisja nie wystąpi o stanowisko rządu, zostały określone jako COM(2023) 216, COM(2023) 218, COM(2023) 219, COM(2023) 236, COM(2023) 238, COM(2023) 239, COM(2023) 251, COM(2023) 252, COM(2023) 253, COM(2023) 255, COM(2023) 261, COM(2023) 263 i COM(2023) 276.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 8.15, sala 179

· Rozpatrzenie wniosków dotyczących zapewnienia dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu (druk senacki nr 999).

· Rozpatrzenie postulatów dotyczących wsparcia społecznego, zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu (druk senacki nr 989).

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

godz. 8.20, sala 217

· Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu, dotyczących wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (druk senacki nr 997).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Środowiska

godz. 8.40, sala 217

· Omówienie projektu ustawy zmierzającej do zapewnienia wsparcia strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw, zgłoszonego na 63. posiedzeniu Senatu (druk senacki nr 988).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie 63. posiedzenie Senatu w godzinach 8.40 – 10.00 w sali 176.

Podczas posiedzenia Senatu zostaną omówione wnioski dotyczące zmiany ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 998).

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji na temat posiedzenia Senatu w serwisie PAP.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM