Biznes i finanse

Korzyści dla wierzycieli Getin Noble Bank z Krajowego Rejestru Zadłużonych

Podejmij działania już teraz i zgłoś swoje wierzytelności względem Getinu Noble Bank i innych upadłych banków. Zgłoszenie jest proste i całkowicie bezpłatne, a termin wyznaczony do 21 sierpnia br. daje Ci szansę na zrealizowanie swoich praw. Syndyk Marcin Kubiczek zachęca do jak najszybszego dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank muszą zostać złożone do 21 sierpnia (poniedziałek) do godziny 23.59:59 czasu polskiego. Syndyk zachęca wszystkich wierzycieli do złożenia swoich roszczeń, niezależnie od wysokości, charakteru lub podstawy prawnej wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności do 21.08.2023 r. jest ważne i nie wymaga dodatkowych opłat. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, zgłoszenie nadal będzie skuteczne, jednak obowiązywać będzie konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 1 010,49 zł.

Aby zgłosić wierzytelność, należy skorzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z art. 216aa ust. 1 Prawa upadłościowego). Zgłoszenia przesłane w formie papierowej do Sądu, upadłego Banku lub kancelarii syndyka nie mają mocy prawnej.

b. Brak wpisu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

c. Brak ważnego dokumentu potwierdzającego wierzytelność.

d. Brak prawa do zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności nie jest utrudnione przez:

a. Niezgodność formularza zgłoszeń wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z przepisem szczególnym bankowego postępowania upadłościowego (tj. art. 440 Prawa upadłościowego).

b. Brak wpisu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, brak ważnego dokumentu potwierdzającego wierzytelność oraz brak prawa do zgłoszenia wierzytelności.

b. Nieuczciwe wskazanie zgłaszanej kategorii wierzytelności nie będzie miało wpływu na jej uznanie na liście wierzytelności.

c.Wierzyciel może wprowadzić uzupełnienia w wysokości zgłoszonej wierzytelności oraz posiadanej dokumentacji w każdym momencie postępowania.

„Wiem o ograniczeniach dopuszczalnej objętości plików w systemie teleinformatycznym KRZ – mówi syndyk Marcin Kubiczek. – Dlatego proszę o dołączanie w pierwszej kolejności podstawowych dokumentów innych niż sama umowa kredytu, takich jak wyroki i postanowienia. Rekomenduję dołączenie do zgłoszenia osobnego pliku zawierającego informacje wymagane przez art. 240 Prawa upadłościowego”.

Uznanie przez syndyka wierzytelności za zakończoną lub wypowiedzianą, a nawet jej wyegzekwowanie przez Bank od dawnego kredytobiorcy, będzie uzależnione od weryfikacji każdego przypadku z osobna.

Syndyk mając wszystkie niezbędne informacje, będzie mógł wydać wyrok o uznaniu wierzytelności za zakończoną lub wypowiedzianą, a także jej wyegzekwowaniu przez Bank od dawnego kredytobiorcy.

Syndyk będzie mógł także odmówić uznania wierzytelności za zakończoną lub wypowiedzianą, a także jej wyegzekwowania przez Bank od dawnego kredytobiorcy, jeśli nie zostaną spełnione wymagane warunki.

W przypadku odmowy uznania wierzytelności, syndyk poinformuje wierzyciela o swojej decyzji i uzasadni ją w piśmie.

„Wielu wierzycieli prowadzi postępowania sądowe związane ze zgłaszanymi wierzytelnościami, dlatego bardzo ważne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnego oznaczenia sądu i sygnatury – podkreśla syndyk. – W przypadku postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających trzeba wskazać oznaczenia komorników lub sądów i podać sygnaturę sprawy”.

Syndyk zaleca, aby wszystkie sprawy prawne, a szczególnie te dotyczące oświadczeń o potrąceniach, były omawiane z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zna się na postępowaniach upadłościowych. Osoba wyznaczona na pełnomocnika wierzyciela, musi mieć licencję doradcy restrukturyzacyjnego, co jest wymagane przepisami prawa.

Syndyk będzie w stanie szybciej dokonać oceny sytuacji dłużnika i zaproponować możliwe rozwiązanie, jeśli wierzyciele zgłoszą swoje roszczenia w ustalonym terminie. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie propozycji dla wierzycieli, w tym kredytobiorców „frankowych”.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM