Polityka i społeczeństwo

Unijne inwestycje w bezpieczeństwo na drogach – jak skutecznie zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych?

Dane z Raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pokazują, że dzięki programom edukacyjnym oraz wsparciu finansowemu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce zmniejszyła się o ponad 30 proc. w latach 2019-2022. Poprawę bezpieczeństwa na drogach wspierały również inwestycje w system ratownictwa medycznego i służby ratownictwa drogowego.

Rapor Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazuje, że w 2022 roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w UE spadła o 10 proc. w porównaniu z 2019. Największy spadek, przekraczający 30 proc., odnotowano na Litwie i w Polsce, a w Danii – 23 proc. Z drugiej strony, w Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii i Szwecji liczba ofiar śmiertelnych utrzymywała się lub rosła w ciągu ostatnich trzech lat.

Polska odnotowuje wyraźny spadek liczby ofiar wypadków drogowych. Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar śmiertelnych w Polsce spadła o blisko 50%. Obecnie jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie, plasując się na 11. pozycji w rankingu państw UE. Stosowane przez nas polityki bezpieczeństwa drogowego są skuteczne, a liczba ofiar wypadków stale się zmniejsza.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana do życia w celu wsparcia w kształtowaniu bezpiecznego, zrównoważonego i efektywnego systemu transportu. KRBRD skupia wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnie opracowują i wdrażają strategie oraz projekty w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania te obejmują m.in. edukację kierowców, przepisy dotyczące ruchu drogowego i zarządzanie infrastrukturą transportową. KRBRD jest głosem wszystkich grup zainteresowanych bezpieczeństwem ruchu drogowego i wspiera działania na rzecz poprawy jego jakości.

KRBRD stara się zapobiegać wypadkom, zwiększać bezpieczeństwo użytkowników dróg i zmniejszać zanieczyszczenia powietrza wynikające z transportu. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi, KRBRD skutecznie wspiera wdrażanie programów i projektów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest partnerem w działaniach mających na celu edukację użytkowników dróg, poprawę infrastruktury transportowej i zarządzanie ruchem drogowym.

KRBRD angażuje się w różnorodne inicjatywy i projekty, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzięki współpracy z przedstawicielami różnych sektorów, powołuje komisje eksperckie, wspiera badania i wdraża działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. KRBRD nieustannie stara się wspierać zrównoważony transport, zmniejszać emisję gazów cieplarnianych i zapobiegać wypadkom drogowym.

Statystyki wskazują, że drogi wiejskie stanowiły największy procent wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a za nimi podążały drogi miejskie i autostrady. Co ciekawe, pasażerowie samochodów stanowili największą grupę ofiar, z kolei piesi, rowerzyści oraz użytkownicy jednośladów z napędem stanowili mniejszy procent. Na szczęście, w ostatnich latach można zauważyć znaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach, z wyjątkiem rowerzystów. W Polsce jednak liczba ofiar w tej grupie spadła o ponad 43 proc.

Rozwój systemu ratownictwa na drogach w Polsce w 2022 roku został wsparty przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki wsparciu finansowemu zostało zakupionych ponad 500 pojazdów, w tym samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalne i inne samochody wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Nowy sprzęt został przygotowany do wsparcia działań ratowniczych na drogach w całym kraju, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

Ponadto, Państwowa Straż Pożarna w 2022 roku wdrożyła nowoczesne technologie, w tym systemy informatyczne, telemetryczne i geograficzne, w celu usprawnienia szybkiego wykrywania i reagowania na zagrożenia drogowe. Systemy te stanowiły wsparcie dla zespołów ratowniczych, umożliwiając wymianę informacji z wielu źródeł i poprawę świadczonych usług ratowniczych.

Dzięki finansowaniu z POIiŚ, sprzęt służb ratownictwa drogowego został zmodernizowany i doposażony w odcinki dróg o najwyższym poziomie zagrożenia. W 2022 roku 174 ambulanse zostały zakupione dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1000 nowych karetek.

Do realizacji projektów „Bezpieczniej na drogach – Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji” oraz „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego” zostały wykorzystane środki z POIiŚ 2014-2020. W ramach tych projektów zakupiono 40 policyjnych wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego oraz 478 sztuk motocykli BMW R1250 RT.

Dzięki wsparciu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz POIiŚ, od 2022 roku w Polsce wybudowano i wyposażono 243 szpitalne oddziały ratunkowe, a także utworzono 273 lądowiska przyszpitalne dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto, 226 stanowisk dyspozytorów medycznych zostało wyposażonych w 23 dyspozytorniach na terenie całego kraju. Dodatkowo, do 2021 roku uruchomiono 17 centrów urazowych dla dorosłych, służących do leczenia urazów, w tym wypadków drogowych.

Realizacja Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego jest postępowa, wzmacnia bezpieczeństwo medyczne, a także służy bezpieczeństwu ruchu drogowego. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 wspiera budowę nowoczesnej infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym doposażenie dyspozytorni w łączność oraz wsparcie opieki nad ofiarami wypadków drogowych i leczenia traumy powypadkowej. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 135 mln zł Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego będzie w stanie poprawić jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Należy podkreślić, że edukacja i prewencja są kluczowe w celu ograniczenia ilości wypadków drogowych. W związku z tym starannie opracowane i wdrażane programy szkoleniowe, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, są niezbędne do zapewnienia, że kierowcy jeżdżą w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Dlatego też niezbędne jest uwzględnienie edukacji i prewencji w planach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przykładowo, można wykorzystać środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w celu zorganizowania szkoleń i zajęć dla kierowców dotyczących zasad bezpiecznej jazdy. Ponadto, należy wesprzeć badania symulatorowe, które zapewnią lepsze przygotowanie kierowców do wystąpienia w sytuacjach awaryjnych.

W celu zapewnienia skutecznego i długotrwałego wpływu na bezpieczeństwo drogowe konieczne jest włączenie edukacji i prewencji do wszelkich planów w tym zakresie. Przykładowo, państwa mogą tworzyć programy szkoleniowe, finansować badania symulatorowe oraz wspierać inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Przez to, będzie możliwe zapewnienie, że kierowcy będą wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Wojskowa Akademia Techniczna wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutem Transportu Samochodowego tworzy Centrum Wiedzy o Dostępności, stanowiące część obszaru „Transport i mobilność”. Celem tego projektu jest wspieranie uczelni w projektowaniu uniwersalnym oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Centrum jest finansowane z programu POWER 2014-2020.

Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014–2020 pozwoliła na wzmocnienie działań prewencyjnych na drogach. Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego za pomocą zakupu nowoczesnego sprzętu i pojazdów oraz specjalistycznego wyposażenia, które zwiększyło efektywność działań Inspekcji Transportu Drogowego.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM