Polityka i społeczeństwo

Skuteczne rozwiązania dla poprawy wellbeingu pracowników: nowe przepisy

Pracownicy i pracodawcy mają wiele różnych wyobrażeń na temat dobrostanu. Obie strony mają nadzieję na jego poprawę po wprowadzeniu nowych przepisów wiosną 2023 roku. Raport Koalicji Bezpieczni w Prace wskazuje na stres jako główne zagrożenie dla komfortu pracy i zaleca działania mające na celu jego zminimalizowanie.

Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy, pt. „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”, pokazuje, że choć blisko połowa pracowników ocenia swoje dobrostan w pracy jako dobry lub bardzo dobry, tylko 35 proc. z nich uważa, że firma dba o ich dobrostan psychiczny. Co więcej, pracodawcy lepiej oceniają swój wellbeing w porównaniu do pracowników – 63 proc. vs 49 proc. – jednak 55 proc. z nich deklaruje prowadzenie działań w tym kierunku.

„Pracownicy i pracodawcy inaczej rozumieją pojęcie wellbeingu. Pracodawcy są zorientowani na komfort psychiczny, poczucie spełnienia czy też brak konfliktów w pracy. Natomiast pracownicy w odpowiedziach skupiali się na aspektach związanych z wewnętrznym spokojem, harmonią oraz równowagą w życiu. Zagrożeniem dla tak rozumianego przez nich dobrostanu psychicznego jest stres” – podkreśliła Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca CWS Workwear. 

Z raportu wynika, że 38 proc. pracowników i 40 proc. przedstawicieli pracodawców doświadcza stresu w miejscu pracy często lub codziennie. Przyczyny takiego stanu rzeczy są związane z nieoczekiwanymi dodatkowymi zadaniami, presją związaną z terminowym wykonaniem obowiązków oraz zbyt dużą liczbą obowiązków.

Raport wskazuje, że 38 proc. pracowników i 40 proc. przedstawicieli pracodawców często lub codziennie doświadcza stresu w miejscu pracy. Przyczyny tego stanu rzeczy to nagłe i niezapowiedziane zadania, presja związana z wykonaniem obowiązków w ustalonym terminie oraz przeciążenie obowiązkami.

„Stres podobnie mocno i często odczuwają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W przypadku obu grup wpływa on negatywnie na ich dobrostan, jak również na efektywność pracy i wypadkowość. Wyniki naszego badania jednogłośnie wskazują, że to pracodawcy są odpowiedzialni za zwalczanie stresu w pracy” – dodaje Marta Wojewnik.

Statystyki ZUS pokazują, że w 2022 roku blisko 24 mln dni absencji chorobowej było związane z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania.Stanowiło to 10% całkowitej liczby dni nieobecności spowodowanych wszystkim rodzajem chorób. Kobiety stanowiły dominującą część w tym zestawieniu, odpowiadając za 62% dni absencji z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Analiza danych ZUS wskazuje, że w 2022 roku blisko 24 mln dni absencji chorobowej dotyczyło zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Stanowiło to 10% ogólnej liczby dni nieobecności z powodu schorzeń. Zdecydowana większość dni absencji z tego tytułu (62%) przypadała na kobiety.

„Stres w pracy może generować choroby, a te często wiążą się z bardzo wysokimi kosztami – zarówno dla pracowników i członków ich rodzin, jak i dla pracodawców. Absencje chorobowe to obciążenie także dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym całego społeczeństwa” – skomentował Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS. „Z tego powodu wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz funduszy pracodawców wyniosły w 2021 r. prawie 3 mld złotych. Potrzebne są więc działania prewencyjne realizowane przez różnych interesariuszy – zarówno na poziomie ubezpieczyciela społecznego oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych, ale także na poziomie pracodawców i samych pracowników. Należy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” – dodał.

„Na razie za wcześnie wyciągać wnioski, w jaki sposób te zmiany wpływają na rynek pracy, ale widać dużo korzystnych rozwiązań, np. zwiększających ochronę pracowników przed zwolnieniem czy w kwestiach związanych z rodzicielstwem” – stwierdził Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.

Nowe przepisy w Kodeksie Pracy, które weszły w życie wiosną 2023 r., obejmują szeroki zakres zmian mających na celu poprawę środowiska pracy w Polsce. Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wykazał jednak, że po trzech miesiącach od wprowadzenia nowych regulacji mniej niż połowa firm wdrożyła je w praktyce. Z kolei większość pracowników słyszała o przepisach, ale nie wiedzą jakie szczegółowe rozwiązania zostały wprowadzone. Pracodawcy i zatrudnieni przekonani są, że w dłuższej perspektywie zmiany pozytywnie wpłyną na ich dobrostan. 

Zmiany w Kodeksie Pracy zostały wprowadzone wiosną 2023 r. w celu poprawy sytuacji pracowników i warunków pracy w Polsce. Jednak raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazuje, że po trzech miesiącach od wprowadzenia nowych regulacji mniej niż połowa firm wdrożyła je w praktyce. Większość pracowników słyszała o wprowadzonych przepisach, jednak nie wie, jakie szczegółowe rozwiązania zostały w nich wprowadzone. Zdecydowana większość zatrudnionych i pracodawców uważa, że długoterminowo wprowadzone zmiany pozwolą poprawić ich dobrostan.

Wprowadzona wiosną 2023 r. zmiana w Kodeksie Pracy ma na celu poprawę warunków pracy i dobrostanu pracowników w Polsce. Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wykazał jednak, że po trzech miesiącach od wprowadzenia nowych regulacji mniej niż połowa firm wdrożyła je w praktyce. Z kolei zatrudnieni, choć większość słyszało o przepisach, nie wiedzą jakie szczegółowe rozwiązania wprowadzono w ich firmach. Mimo to, obie strony zgodnie przyznają, że w dłuższej perspektywie nowe przepisy przyczynią się do poprawy dobrostanu.

Wiosną 2023 r. wprowadzono zmiany w Kodeksie Pracy mające na celu poprawę warunków pracy i dobrostanu pracowników w Polsce. Mimo to, raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wykazał, że po trzech miesiącach od wprowadzenia nowych regulacji mniej niż połowa firm zdecydowała się je wdrożyć. Większość pracowników słyszała o przepisach, ale nie wiedzą jakie szczegółowe rozwiązania wprowadzono w ich firmach. Pracodawcy i zatrudnieni zgodnie twierdzą, że w dłuższej perspektywie nowe przepisy przyczynią się do poprawy dobrostanu.

„Jednym z najważniejszych wniosków z raportu jest niedostosowanie działań wellbeingowych pracodawców do potrzeb pracowników. Pracodawcy wprowadzają często bardzo angażujące i kosztowne działania mające na celu obniżenie poziomu stresu i poprawę dobrostanu pracowników. Okazuje się, że z perspektywy pracownika >>docenianie przez pracodawcę<< jest najbardziej cenionym działaniem wellbeingowym, jakie może zostać wprowadzone w firmie. To jednocześnie najtańsze narzędzie i teoretycznie najprostsze do zastosowania, ale wymaga określonych kompetencji od managerów” – komentowała Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy i wiceprezes ds. operacyjnych PW Krystian. 

W ostatnich miesiącach praca zdalna w Polsce stała się bardzo popularna. Zmiany spowodowane pandemią COVID-19 sprawiły, że wiele osób pracuje teraz zdalnie lub hybrydowo. Warto podkreślić, że praca zdalna jest elementem budowania dobrostanu pracowników. Obecnie 22 procent zatrudnionych w Polsce wybrało tę formę pracy.

Coraz więcej osób w Polsce pozytywnie ocenia pracę zdalną. Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób pracuje teraz zdalnie lub hybrydowo. Praca zdalna może być także uważana za skuteczny sposób poprawy warunków pracy dla pracowników. Obecnie 22 procent zatrudnionych w Polsce wybrało tę formę pracy.

Raport wskazuje, że osoby pracujące zdalnie lub hybrydowo częściej niż stacjonarnie poświęcają czas na sprawdzanie skrzynek mailowych w weekendy, a nawet zapominają o jedzeniu w czasie pracy.

„Jak wskazują wyniki badań, pracownicy hybrydowi mają relatywnie największe trudności adaptacyjne. Warto rozważyć nowe programy i narzędzia pozwalające na realną pomoc pracownikom w ułożeniu pracy hybrydowej” – komentuje w raporcie Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Regional Manager CEE w TenCate Protective Fabrics.

Koalicja Bezpieczni w Pracy została zawiązana w 2014 roku, mając na celu promowanie bezpiecznych warunków pracy. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były firmy CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics. Koalicja działa poprzez uświadamianie pracowników i pracodawców na temat zasad i standardów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy. Nasza działalność polega również na prezentowaniu dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa oraz informowaniu o korzyściach wynikających z wdrożenia tych standardów.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM