Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (3/2022) Aktualizacja informacji nt. dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie informacji nt. złożenia przez Emitenta wezwań do zapłaty w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających ze zidentyfikowanych nieprawidłowości w sprzedaży produktów w Grupie Kapitanowej ZPC Otmuchów oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w godzinanch popołudniowych w dniu 18 stycznia 2022 r. otrzymał od pełnomocnika procesowego potwierdzenie skutecznego złożenia przez spółkę zależną Emitenta

tj. Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A w Brzegu [PWC Odra] do Sądu Okręgowego w Opolu pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Szladewskiemu [Pozwany 1] oraz ubezpieczycielowi Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w Warszawie [Pozwany 2] i nadania biegu temu pozwowi.

PWC Odra wniosła o [i] zasądzenie od Pozwanego 1 oraz Pozwanego 2 kwoty ok. 27,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z Pozwanych zwalnia drugiego z nich z obowiązku świadczenia na rzecz PWC Odra oraz [ii] zasądzenie od Pozwanego 1 kwoty ok. 7,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Roszczenie odszkodowawcze o którym mowa powyżej zostało skierowane z tytułu wyrządzenia szkody Emitentowi i PWC Odra przy sprawowaniu zarządu w okresie od 2018 do 2019 roku związanej z prowadzeniem nieprawidłowej – w ocenie Spółki – polityki cenowej dotyczącej sprzedaży produktów w Grupie Kapitałowej Emitenta.

O kolejnych zdarzeniach związanych z działaniami w zakresie ww. postępowania Emitent będzie informował zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM