Biznes i finanse

TRAKCJA SA (4/2022) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 roku zakończono proces wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych, w tym proces przeglądu kontraktów długoterminowych oraz gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za czwarty kwartał 2021 roku, tj. od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości:

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 249 812 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży: 15 429 tys. zł

EBITDA: 28 985 tys. zł

Zysk brutto: 61 798 tys. zł.

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 792 849 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży: 22 780 tys. zł

EBITDA: 28 635 tys. zł

Zysk brutto: 34 550 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W czwartym kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto Spółki był dodatni i wyniósł 2 170 tys. zł.

Ponadto na zaprezentowane powyżej szacunki wyników czwartego kwartału 2021 roku miały wpływ:

– uzyskanie przychodu z tytułu dywidendy od spółki zależnej AB Kauno Tiltai, w kwocie 45 347 tys. zł, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2021;

– transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Oliwskiej w Warszawie za kwotę 25 000 tys. zł, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2021.

Powyższe wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta.

Ponadto, powyższe szacunki wyników nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. W szczególności Spółka nie przeprowadziła dotychczas, tj. do dnia publikacji niniejszego raportu, testów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych, w związku z czym nie zostały ujęte w zaprezentowanych szacunkowych wynikach Spółki ewentualne odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na szacunki wartości inwestycji, a tym samym na wynik testów na utratę wartości inwestycji, są rentowność realizowanych kontraktów budowlanych oraz przyjęty poziom stopy dyskontowej (przyjęty poziom EBITDA i WACC, który uzależniony jest m.in. od poziomu rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2021 roku).

Ostateczne wyniki finansowe Spółki zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM