Biznes i finanse

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (2/2022) Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami pkt 10 Załącznika 1 Warunki emisji listów zastawnych Prospektu Emisyjnego Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela serii LZ-II-18 (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2019 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 dla dwunastego Okresu Odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 (EURIBOR 3M) dla dwunastego Okresu Odsetkowego wynosi -0,554% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła -0,550%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,60 p.p.) dla dwunastego Okresu Odsetkowego wynosi 0,046% w skali roku i naliczana jest od dnia 29 stycznia 2022 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,050%).

Dzień Płatności Odsetek za dwunasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 za dwunasty Okres Odsetkowy wynosi 0,12 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 0,13 EUR).

Tabela odsetkowa dla dwunastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM