Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Zarząd LSI Software S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

1) Raporty kwartalne:

– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.

– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

2) Raporty półroczne

– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

3) Raporty roczne

– Jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

– Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM