Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

31 marca 2022 r. – Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok,

17 maja 2022 r. – Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową,

15 września 2022 r. – Skonsolidowany Raport Półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku,

22 listopada 2022 r. – Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 i za II kwartał roku obrotowego 2022;

– zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM