Biznes i finanse

MLP GROUP SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

? Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2021 r. – w dniu 16 marca 2022 r.

? Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2021 r. – w dniu 16 marca 2022 r.

? Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

o Raport za I kwartał 2022 r. – w dniu 18 maja 2022 r.,

o Raport za III kwartał 2022 r. – w dniu 16 listopada 2022 r.,

? Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2022 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlpgroup.com) w zakładce „Dla inwestorów”.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe,

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM