Biznes i finanse

ZUE SA (5/2022) Wstępne wyniki finansowe za rok 2021.

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 31 stycznia 2022 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2021, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2021 (w nawiasie podano dane za rok 2020):

przychody ze sprzedaży: 781,4 mln zł (849,6 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 29,9 mln zł (28 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 13,7 mln zł (9,8 mln zł),

zysk netto: 12 mln zł (4,4 mln zł).

W 2021 roku Spółka przy mniejszych r/r przychodach wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,8% poprawiając wynik z poprzedniego roku. Na pozostałych poziomach wyniki również uległy poprawie. Zysk netto w 2021 roku w stosunku do poprzedniego roku zwiększył się prawie trzykrotnie.

Spółka w 2021 roku zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 112 mln zł. Na koniec 2021 roku poziom środków pieniężnych w kasie wyniósł 106,6 mln zł.

W 2021 roku Spółka wykorzystała dobrą koniunkturę na rynku miejskich inwestycji tramwajowych pozyskując 6 kontraktów o łącznej wartości 634 mln zł. Przedmiotem zainteresowania ZUE jest dalsza ekspansja na tym rynku i zwiększanie udziału kontraktów miejskich w portfelu.

Równolegle Spółka zamierza zwiększać portfel zamówień na rynku kolejowym. Jest przygotowana pod względem produkcyjnym, kadrowym i finansowym na realizację planowanych na obecną dekadę szerokich planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,4 mld zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożone najlepsze oferty w 2 przetargach, z których potencjalny przychód dla ZUE wynosi łącznie ok. 96 mln zł netto. Spółka nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2021 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2021 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM