Biznes i finanse

PGNIG SA (6/2022) Informacja o złożeniu przez Gazprom wezwania na arbitraż dotyczący EuRoPol GAZ

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG” lub „Spółka”) informuje, że PGNiG otrzymało od pełnomocnika PJSC Gazprom (dalej „Gazprom”) wezwanie na arbitraż zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL („Wezwanie Gazpromu”), obejmujące żądanie uznania przez PGNiG: (1) prawa Gazprom jako akcjonariusza do otrzymania dywidend z zysków spółki EuRoPol GAZ s.a. z siedzibą w Warszawie („EPG”), oraz (2) praw wynikających z zasad nadzoru korporacyjnego przysługujących Gazpromowi oraz członkom zarządu EPG powoływanym przez Gazprom. Drugim pozwanym w Wezwaniu Gazpromu, poza PGNiG, jest EPG.

W ocenie Spółki, żądania zawarte w Wezwaniu Gazpromu są całkowicie bezzasadne. PGNiG wykonuje prawa i obowiązki akcjonariusza EPG zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, natomiast decyzje dotyczące podziału zysku netto za dany rok obrotowy podejmuje Walne Zgromadzenie EPG.

PGNiG posiada, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną GAS-TRADING S.A., 51,18% akcji w kapitale zakładowym EPG, natomiast 48,82% akcji należy do Gazprom. Skumulowany zysk EPG z lat ubiegłych, możliwy do przeznaczenia na poczet dywidend dla akcjonariuszy, wynosi 1,74 mld zł.

Zgodnie z regulaminem postępowania arbitrażowego znajdującym zastosowanie do postępowania arbitrażowego wszczętego wskutek Wezwania Gazpromu, Spółka jest zobowiązana do podjęcia dalszych kroków w sprawie (w tym do złożenia odpowiedzi na Wezwanie Gazpromu) w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wezwania Gazpromu. PGNiG podejmie stosowne kroki procesowe w przepisanym terminie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM