Biznes i finanse

DEVELIA SA (11/2022) Otrzymanie listu od akcjonariuszy w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. otrzymał list („List”) skierowany do Lentiya Investments sp. z o.o. oraz do wiadomości Spółki od: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Otwarty Fundusz Emerytalnym PZU „Złota Jesień” („Fundusze”) w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2022 r. przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ („Wezwanie”) o następującej treści:

„Zwracamy się do Państwa, reprezentując wymienione wyżej Fundusze, w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2022 r. przez Państwa wezwania na sprzedaż akcji spółki Develia S. A. (dalej Wezwanie).

Po analizie treści Wezwania, w tym zaproponowanej w Wezwaniu ceny za akcje Develia S.A.(dalej „Spółka”), biorąc pod uwagę:

? Istotny wzrost posiadanego banku ziemi;

? Rozpoczęcie działalności w segmencie PRS;

? Trwający proces sprzedaży budynku Sky Tower we Wrocławiu;

? Dobrą sytuację bilansową Spółki

? Przedstawioną strategię zakładającą istotny wzrost skali działalności.

jesteśmy zdania, że cena zaproponowana w Wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej akcji Spółki i w związku z tym każdy z Funduszy z osobna oświadcza wobec Wzywającego i zobowiązuje się niniejszym wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Spółki w Wezwaniu po cenie 3,34 zł za akcję. Informujemy przy tym, że niniejsze wspólne oświadczenie stanowi niezależny głos każdego z Funduszy jako akcjonariusza Spółki i nie jest wyrazem podjęcia przez Fundusze żadnych wzajemnych zobowiązań lub zawarcia porozumienia co do nabywania lub obejmowania przez Fundusze lub przez osobę trzecią akcji Spółki, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub też prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Oświadczamy również, że nie istnieją pomiędzy Funduszami żadne zobowiązania lub porozumienia co do ww. kwestii i Fundusze nie zawarły porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM