Biznes i finanse

PGE SA (5/2022) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2022 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu”. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowego punktu obrad wskazał konieczność doprecyzowania niektórych zapisów obowiązującej uchwały w związku ze zmianą stanu prawnego.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad NWZ, pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZ wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały przesłany przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM